About Ragni K

(English below)

Inom måleriet har jag använt mig av olika tekniker som akvarell, akryl, tempera och olja, och kommit fram till att måla med oljefärg ger mest frihet.

     Undervisning i måleri och teckning har jag fått i konstskolor i Stockholm och Uppsala, och även baskunskaper i skulptur. Jag började också med keramik och har arbetat med detta i många år, men har mer och mer lämnat keramiken för att måla.

      För ungefär åtta år sedan ändrade jag motiv och uttryck. Jag lämnade det figurativa för att börja måla mer åt symboliskt abstrakta. På detta sätt vill jag försöka beskriva ett koncept, som berättar om vår kosmiska tillhörighet. Målningarna kallar jag för 01 och till dem har jag skrivit kortare poetiska texter och använt citat skrivna av filosofen Sandor A. Markus, för att ge en förklaring hur jag tänkt med mitt måleri. 01-målningarna och texterna är publicerade i min bok 01, Intet och Alltet.

      Konstnären, som har inspirerat mig mest, är Hilma af Klint, särskilt efter att ha sett utställningen med hennes verk på Liljevalchs i Stockholm. Att få se hennes målningar i verkligheten gav en helt annan upplevelse.

     Viktiga inspirations- och kunskapskällor är filosoferna Martinus och Sandor A. Markus, och även mina mycket speciella vänner. Jag är tacksam för deras djupa kunskap om oss människor och vårt ursprung.


Ragni Källmark

01, Intet och Alltet är en konstbok med symboliskt abstrakta målningar, som berättar om vår kosmiska tillhörighet. Till målningarna av Ragni Källmark finns poetiska texter och även citat av Sandor A. Markus, som med sin djupa kunskap förklarar vårt kosmiska ursprung.


01, Intet och Alltet kan beställas via internetbokhandel.

95 sidor i hård pärm. 

Författare: Ragni Källmark

Citat av Sandor A. Markus


In painting, I have used various techniques such as watercolor, acrylic, tempera and oil, and come to the conclusion that painting with oil paint gives the most freedom.

      I have been taught painting and drawing in art schools in Stockholm and Uppsala, and also basic knowledge in sculpture. I also started with ceramics and have worked with this for many years, but have more and more left the ceramics to paint.

      About eight years ago I changed motives and expressions. I left the figurative to begin painting more on the symbolically abstract. In this way, I want to try to describe a concept, which tells about our cosmic belonging. I call the paintings 01 and I have written shorter poetic texts and used quotes written by the philosopher Sandor A. Markus, to give an explanation of how I thought with my paintings. The 01- paintings and texts are published in my book 01, Nothingness and Everythingness.

      The artist who has inspired me the most is Hilma af Klint, especially after seeing the exhibition of her work at Liljevalchs in Stockholm. Seeing her paintings in real life gave a completely different experience.

      Important sources of inspiration and knowledge are the philosophers Martinus and Sandor A. Markus, and also my very special friends. I am grateful for their deep knowledge of us humans and our origins.


Ragni Källmark